Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) přinášíme informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ, za jakým účelem a proč se tak v případě společnosti HULK GYM s.r.o. děje. Na této stránce najdete také srozumitelný popis toho, jak sdílení Vašich údajů s námi omezit, či zcela zabránit.

Správce osobních údajů

Správcem a tím, kdo určuje, pro jaké účely osobní údaje získáváme a jak je budeme využívat, je následující subjekt – provozovatel fitness centra na adrese Sportovní 581/4a, Brno:

HULK GYM s.r.o.
Lelkova 463/55
637 00 Brno
hulkgymdh@gmail.com

Zásady GDPR, které dodržujeme

1. Zpracováváme pouze přiměřené osobní údaje omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu nezbytně nutnou.

2. Nezpracováváme citlivé osobní údaje. V naprosté většině pracujeme výhradně se jmény, příjmeními, e-mailovými adresami a fotografiemi nezachycujícími citlivé osobní údaje.

3. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a přijali jsme opatření potřebná k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny.

4. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním. Stejné regulace a pravidla platí pro všechny smluvní spolupracující subjekty.

5. Veškeré schraňované údaje slouží výhradně a bezezbytku pro účely plnění smluvních povinností společnosti HULK GYM s.r.o. ve vztahu ke svým zákazníkům a pro účely oprávněných zájmů společnosti HULK GYM s.r.o. s cílem poskytovat služby zákazníkům fitness centra provozovaného společností HULK GYM s.r.o. na adrese Sportovní 581/4a, Brno.

Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme následovně:

- Vaším dobrovolným poskytnutím při uzavírání smlouvy se společností HULK GYM s.r.o. v souvislosti s poskytováním služeb fitness centra provozovaného společností HULK GYM s.r.o.

- Vaším vstupem do prostor fitness centra na adrese Sportovní 581/4a, Brno, a to na základě monitorování těchto prostor kamerovým systémem, pročež veškeré prostory, jež jsou kamerovým systémem monitorovány jsou řádně označeny

- vaším vyplněním příslušného formuláře k rezervaci místa na sálových lekcích prostřednictvím www.hulkgym.cz

- v omezené míře se tak děje i vaším příhlášením jako fanouška nebo followera na sociálních sítích Facebook či Instagram

- v případě tzv. cookies se tak děje vaší návštěvou stránek www.hulkgym.cz

Proč a jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Účel zpracování a právní základ

1. Zpracování na základě souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Jde zejména o situace, kdy vyplníte online formulář na našich webových stránkách při rezervaci konkrétní sálové lekce.

V rámci tohoto formuláře udělujete souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje využili pro rezervaci místa na sálových lekcích v prostorách fitness centra provozovaného společností HULK GYM s.r.o. a současně abychom Vám o provedení této rezervace zaslali potvrzovací e-mail.

Vaše osobní údaje poskytnuté Vaší osobou při rezervaci místa na sálové lekci dále neukládáme a po potvrzení Vaší rezervace smažeme Vaše kontaktní údaje. Vaše jméno a příjmení dále zpracováváme (ukládáme) v našem rezervačním systému až do okamžiku poskytnutí služby sálové lekce a poté Vámi poskytnuté údaje nevratně smažeme. Stejně postupujeme i v případě, že se na danou sálovou lekci nedostavíte.

Dále na základě Vašeho souhlasu zpracovává společnost HULK GYM s.r.o. Vaší fotografii v případě pořízení vstupové čipové karty (permanentky). Činíme tak zejména s ohledem na oprávněné zájmy společnosti HULK GYM s.r.o., kdy zpracování Vaší fotografie má zamezit přenositelnosti vstupové čipové karty. Souhlas se zpracováním Vaší fotografie pro tyto účely je vždy možné odvolat, pročež Vám bude nabídnut alternativní způsob ověření Vaší totožnosti.

2. Zpracování bez souhlasu

Ve výjimečných případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také bez Vašeho výslovného souhlasu, a to zejména v těchto případech:

- Pro jednání o uzavření smlouvy nebo pro uzavření či plnění smlouvy s vámi. Jde zejména o vstup do prostor fitness centra a čerpání dalších služeb (účast na sálových lekcích apod.).

- Pro plnění našich právních povinností, zejména pro účetní a daňové účely, splnění archivačních povinností.

- Pro účely oprávněných zájmů nás, jako správce, případně třetích stran. Jde zejména o uplatňování našich práv, řešení sporné agendy, ochranu osob a majetku (kamerové systémy apod.).

O jaké jde osobní informace?

V případě zpracování za účelem rezervace sálové lekce jde výhradně o vaše jmeno, příjmení a e-mail nebo telefonní číslo. Více prostřednictvím formuláře na našich www.hulkgym .cz nemusíte vyplňovat.

Facebook a Instagram

Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí“. Odhlásíte se kliknutím na naší FB stránce na „Už se mi to nelíbí“.

Obdobný postup lze uplatnit v případě Instagramového účtu HULK GYM.

V případě Facebooku i Instagramu využíváme legální a dostupné nástroje těchto poskytovatelů k cíleným reklamním kampaním. Díky nim vám můžeme nabídnout relevantní akci, produkt nebo službu v našem centru. Ochrana osobních údajů a právní základ zpracování vašich údajů je zajišťován provozovatelem těchto sociálních sítí.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Posuzujeme díky softwarovým nástrojům, zda nadále trvá potřeba zpracovávat vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje skartujeme.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech (cloudech) uložených na území Evropské unie, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění.

Webové stránky – cookies

Pokud navštívíte webové stránky našeho fitness centra, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.hulkgym.cz. Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje jsou souhrnně zpracovávány prostřednictvím tzv. Google Analytics, jejichž poskytovatelem je společnost Google:

Google LLC (“Google”)
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043 - United States

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému subjektu, jsou anonymní. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím tzv. cookies. Smyslem je poskytovat vám co nejlepší služby a obsah. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu maximálně dvanácti (12) měsíců. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Soubory cookies rozlišujeme mimo jiné podle jejich účelu:

- Trackovací a remarketingové - pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je reklamními bannery nebo jinou formou reklamy na jiných webových stránkách.

- Klíčové cookies - bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.

- Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek. Děje se tak prostřednictvím anonymizovaných Google Analytics

- Konverzní - slouží k vyhodnocení reklamních kampaní a sledují způsoby, kterými uživatelé na naše stránky přicházejí.

Využíváme zároveň tzv. Facebookový pixel, který sleduje úspěšnost "prokliků" z Facebooku na webové stránky a následně i přesnost reklamních kampaní formou tzv. remarketingu nebo retargetingu. I tyto údaje jsou anonymní.

Cookies využíváme na základě vašeho souhlasu, který jste vyjádřili tak, že jste si příslušným způsobem nastavili váš internetový prohlížeč. Nastavení cookies lze dále upravit podle toho, jak potřebujete, a to zde: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Můžete vymazat všechny cookies, které jsou na vašem počítači již nainstalovány. Většina prohlížečů také nabízí možnost, aby se cookies na váš počítač neukládaly. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset opakovaně manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně zaměstnancům a smluvním zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, při kterých je nezbytné předání osobních údajů. V každém případě zpřístupňujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění příslušné povinnosti těmito osobami. Všechny tyto subjekty a jejich zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a dodržují příslušné zásady a opatření za účelem ochrany osobních údajů.

Vaše práva v rámci GDPR

Od naší společnosti můžete požadovat informace, zda vaše osobní údaje zpracováváme. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby. Rovněž máte právo požadovat informaci o výčtu vašich práv.

Budou-li vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné či neaktuální, máte právo požadovat, abychom je bezodkladně opravili. Stejně tak máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, které zpracováváme, ledaže máme povinnost či oprávněný zájem si údaje ponechat.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, nemůžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Závěr

Věříme, že nyní je Vám vše jasné, nicméně pokud byste si čímkoliv nebyli jistí nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se ozvat na hulkgymdh@gmail.com.

© Copyright 2016 HULK GYM

Created by Vones.org

Loading